La Femme 2015

Umělkyně Therése Rosier​ a korzetiérka Riwaa Nerona​ vás zvou na jedinečnou událost oslavy ženské krásy a rafinovanosti!

Událost, stejně jako minulý rok, proběhne v Klub Kotelna​! Je nám potěšením sdělit, že klub je schopen pobrat na 300 osob, takže tato událost je ta, na kterou jste jistě čekali!

Na programu je největší a poslední přehlídka tohoto roku od Riwaa Nerona! Tato přehlídka bude rozdělena na více částí s tématy šatů, korzetů a především spodního prádla s božskými modelkami, se kterými vás brzy dopodrobna seznámíme! Díky jedinečnému prostoru s pódiem a velkým molem bude přehlídka opravdu jedinečná!

Součástí události je i velká prodejní výstava Therése Rosier, která se inspiruje stylem pin-up, burlesque, vintage, glamour a retro stylem. Tato půvabná dáma nejen že bude vystavovat svá díla v celém objektu, ale bude též předvádět retro prádlo.

Zlatým hřebem této události bude i vystoupení půvabné burleskní tanečnice Lady Mousellyca, tanečnice Jany Mareškové a vzdušné vystoupení nové Múzy La Femme – projektu Lindy!

Součástí události bude i velký prodejní stánek značky Riwaa Nerona, ve kterém bude k vyzkoušení i koupi velké množství doplňků i prádla, a stánek malířky Therése Rosier, jež potěší nejedno oko.

O přesném rozvržení programu vás budeme průběžně informovat.

Vstupenky je možné zakoupit v:

Darkvelvetcafebar​,

Cukrárna Alchymista​ a

Kotelna Klubu

za 350,- Kč.

Vstupenky možno zakoupit úderem 1. července.

Několik slov pro nově příchozí, neboť naši skvělí stálí hosté jsou naši největší radostí a tato slova jsou pro ně zbytečným opakováním.

Naše párty je určena pro vás, kteří toužíte oslavit lásku, vášeň, svůdnou smyslnost a náš pohled na život. Pro ty, pro které je náš životní styl inspirací, anebo třeba i jen potěchou pro oko.

Naše události jsou určeny tolerantním lidem, které určuje to, co mají rádi, nikoliv to, co rádi nemají. V tomto duchu pracuje náš projekt.

Vyhrazujeme si právo poprosit o opuštění párty účastníky, kteří se projevují agresivně – jak fyzicky, tak psychicky. Cílem této párty je pobavit se, avšak ne na úkor druhých. Běžný život můžete ponechat za prahem a ponořit se do zcela jiného – našeho světa.

Během přehlídky prosíme o nepořizování jakýchkoliv záznamů, neboť modelky by tato skutečnost mohla znervózňovat. Fotografie z přehlídky a záznam budou pořízeny od členů La Femme – projektu :) Nestrachujte se o své fotoaparáty – klidně je ponechejte doma.

V případě zájmu focení události nás prosím kontaktujte, abychom vám mohli sdělit možnosti a podmínky focení, které jsou přizpůsobeny návštěvníkům události a jejich pohodlí.

Prosíme přítomné gentlemany a dámy, aby v případě potřeby byli tak laskaví a uvolnili místo k sezení těm, kteří to potřebují. Víme, že psaní tohoto odstavce je zcela zbytečné, neboť naši stálí účastníci jsou velmi pozorní k potřebám druhých. Avšak jsou zde jistě i ti, kdo se budou účastnit naší události prvně a mohli by být překvapeni nabídnutým místem k sezení.

Pro tuto událost bychom si dovolili požádat, abyste si v kavárně nezabírali stálé místo u stolků, ale pokud možno využili všech možných míst klubu k posazení. Bereme v úvahu, že volné místo je vždy báječná záminka k seznámení se s přísedícími. Jsou mezi námi i méně smělí, kterým se tímto pokusíme pomoci k seznámení se s výjimečnými lidmi – vámi ♥

Po celý večer se nebojte ptát na podrobnosti kolem La Femme – projektu. Jsme tu pro vás – jak múzy La Femme – projektu, tak především Riwaa Nerona a Therése Rosier a mnozí další, kteří na projektu spolupracují.

La Femme 2015 – English version

Artists Therése Rosier, corsetier Riwaa Nerona are inviting you to a unique event celebrating women’s beauty and refinement!

The event will be held in the same place as last year, in Kotelna private club. We are pleased to inform you, that the club is able to hold up to 300 persons, therefore this is the event you have been waiting for!

You can look forward to our beloved Riwaa Nerona‚s latest and so far biggest fashion show! The show will be cut into several parts focused on dresses, corsets, lingerie and of course our gorgeous models. We will introduce them to you very soon, one by one. The show will be really unique, thanks to the great venue equipped with a stage and a catwalk!

There will be a big selling exhibition of delightful Therése Rosier, whose inspiration comes from pin-up, burlesque, vintage and retro style. This charming lady will not only please your heart with her art, but she will be modelling in some retro lingerie too.

Performance by charming burlesque dancer Lady Mousellyca, another performance by dancer Jana Marešková and airy appearance of Linda, the new muse of La Femme – project will be the event’s highlight!

Also expect big sales stand of Riwaa Nerona brand, where you can try and buy many accesories and lingerie, and another sales stand with artworks of Therése Rosier.

We are going to continuously inform you about how the exact layout of the program will be set!

Tickets are directly on sale in:

Darkvelvetcafebar​,

Cukrárna Alchymista​ and

Kotelna Club

for the price CZK 350,-.

since the 1th of July.

Some words for new coming people, because our frequent quests are our biggest pleasure and these words are unnecessary repetition for them.

Our party is meant for you, who desire to celebrate love, passion, seductive sensuality and our view on life. For those, for which our lifestyle is inspiration or maybe just treat for an eye.

Our events are meant for tolerant people, which define themselves by things they love, not by things they do not like at all. That is the idea working in our project.

We reserve the right to ask for leaving the party attenders, which show up aggressive – both physically or mentally. The goal of this event is to have a fun, but not on the account of others. You can leave outside an everyday life and swim into far more different one – into our world.

Please do not make any records and photos during the show, because it could make models nervous. Photos and record from the show will be made up by members of La Femme – project :) Do not worry about yours cameras – feel free to leave them at home.

If you are interested in photographing our event, please contact us so that we can communicate options and conditions of shooting, that suits visitors of our events and their comfort.

We are asking all present gentleman and ladies to be, in case of need, kind enough to release place for sitting for those, who need it. We know that writing down these words is not necessary, because our regular participants are very attentive to the needs of others. However, there are certainly those, who will attend our event for the first time and could be surprised by an offered seat.

For this event we are dare to ask you not to reserve places by the tables for permanent, but to take advantage of all places in the club where is possible to sit down. We see the empty seat through the light of opportunity to get acquainted with participants. Among us there are also less audacious people, we try to help them this way to become more familiar with these extraordinary people – with you ♥

Don’t be afraid to ask for details around La Femme project at all. We are here for you – the muses of La Femme, and in first place Riwaa and Therése alone, and many other people, who participate on our bold vision.